En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Doğuş Askı’nın insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Üniversite ve lise öğrencilerine staj imkanı sunmak,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız:

Faaliyetleri ve performansı ile saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Doğuş Askı insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışını yayarak çalışan personelinin, müşterilerinin ve paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.
Doğuş Askı çalışanları birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerini insan haklarına duyduğu saygı ve Etik İlkelerimiz gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın dürüstlük, güven, tarafsızlık, saydamlık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, söz konusu ilişkileri kötü muamele olarak algılanacak davranışlardan uzak ve çalışma ortamını bozmayacak şekilde sürdürmekle yükümlüdür.
Doğuş Askı Yönetimi her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya taciz eylemlerine engel olabilmek için gerekli tedbirleri almış olup, şikayet durumlarında araştırmalar yapılır ve durum tespit edildiğinde gerekli idari yaptırımlar uygulanır.

İnsan Hakları politikası gereği, çocuk işçi çalıştırdığı, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılan kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyette bulunmamaktadır.
Doğuş Askı gerek işe alımda gerek kariyer gelişiminde, çalışanlar arasında ayırım gözetmeksizin eşit olanaklar sağlamaya özen göstermektedir. Doğuş Askı anne olan kadın çalışanların kariyer yoluna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayarak, iş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını muhafaza etmeyi amaçlamaktadır.
Doğuş Askı çalışanlarını 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak istihdam edilmektedir. Doğuş Askı Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratmak için maksimum özeni gösterir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri alır ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda personele eğitim verilmektedir.
Doğuş Askı çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve sorumlulukları konularında dilek ve şikâyetleri insan kaynaklarına iletilmekte ve takip edilmektedir. Yıllık Çalışan Memnuniyeti ölçümleri ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar doğrultusunda memnuniyeti arttırma ve motivasyon çalışmaları ve eğitim planları yapılmaktadır.
Doğuş Askı, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmaya karşıdır ve bu yaklaşımı tüm tedarikçilerinden ve müşterilerinden de beklemektedir.